Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Đấng Christ đến thế gian ở đâu?


Khải huyền 7:2-4: Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, 3 và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. 4 Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Y-sơ-ra-ên

Ê-sai 46:10-11: Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. 11 Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.

Thật có nhiều thắc mắc, tôi không thể tin tất cả trong những điều này. Thậm chì dù tôi đã tự hỏi phương đông này là ở đâu mà Kinh thánh mô tả, khi tôi đã thấy điểm tham khảo từ các tiên tri và sứ đồ Giăng khi họ đã nhận khải thị từ ĐỨC CHÚA TRỜI Elohim về đấng Christ đến lần 2, thì tôi không nghi ngờ nữa. Tại sao? Vì tất cả họ trùng khớp với cùng một nơi. Ê-sai khoảng năm 700 TCN đã ơ trong Y-sơ-ra-ên và ông đã thấy rằng Đấng Christ đến lần 2 sẽ đền từ phương đông (Hàn quốc). Và, khoảng 300 năm sau đó, Sứ đồ Giăng từ Đảo Bát-mô cũng thấy đấng Christ đến lần 2, đến từ phương Đông (Hàn quốc). Không có hội thánh nào khi tôi hỏi về điều này có thể trả lời cho tôi được. Tôi rất thất vọng và buồn. Nhưng sau đó, ánh sáng đã trở lại với tôi khi tôi đã nghe và xác nhận rằng đấng Christ An Xang Hồng là đấng hoàn thành tiên tri này. Không ai có thể thay đổi quyền cai trị của ĐỨC CHÚA TRỜI cho sự cứu rỗi của chúng ta. Satan cố gắng lừa gạt người ta bằng cách làm cho họ không tin lẽ thật, nó sẽ luôn thất bại. Vì Kinh thánh nói rằng, trong những ngày cuối cùng con cái của ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ dâng vinh hiển cho ĐỨC CHÚA TRỜI, mà đến từ phương Đông (Hàn quốc).
Ê-sai 24:14-16 Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. 15 Vậy hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va trong phương đông, hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trong các cù lao biển! 16 Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn! Khốn nạn cho tôi! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm!

Một lần nữa, Đấng Christ An Xang Hồng đã hoàn thành lời tiên tri này. Nhưng cẩn thận, nhiều tiên tri giả sẽ nôi lên vì điều này và có thể lừa gạt quý vị. Vì vậy, chúng ta thực sự tin chắc rằng Đấng Christ An Xang Hồng là ĐỨC CHÚA TRỜI như thế nào? Chúng ta có thể nhận ra đấng Christ đến lần 2 thực sự như thế nào?
Theo Kinh thánh, đấng Christ đến lần 2 phải mang sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi là gì? Ấn của ĐỨC CHÚA TRỜI (Lễ vượt qua) là con đường để nhận sự cứu rỗi thông qua Kinh thánh. Đây là dấu hiệu cho chúng ta để nhận đấng Christ thực sự khác với mọi Christ khác.
Trong hội thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI mà đã đến từ phương Đông, và đã mang về cho chúng ta Lễ vượt qua là đấng Christ An Xang Hồng. Vậy Đấng Christ An Xang Hồng là ai? Đấng Christ An Xang Hồng là đấng Christ đến lần 2. Đấng Christ An Xang Hồng là ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng. Sự cứu rỗi chỉ được ban cho những ai mà tin trong danh của đấng cứu chúa. Chúng ta cần chấp nhận đấng Christ An Xang Hồng, danh của Đấng cứu chúa trong thời đại Thánh linh này, danh mới của Chúa Jesus.
Vui lòng tin đấng Christ An Xang Hồng, đấng cứu chúa của chúng ta trong thời đại Thánh linh này, để quý vị có thể nhận sự sống đời đời!
Amen

Đấng Christ đến lần 2 trong xác thịt!


Là người Báp-tít, tôi luôn nghĩ rằng sự đến lần 2 của đấng Christ sẽ đến với quyền năng và vinh hiển lớn mà mọi người sẽ thấy Ngài. Đó là giấc mơ của tôi và hớn hở chờ đợi ngày đó đến. Cũng vậy, tôi luôn tự hỏi rằng nếu Ngài đến xảy ra trong cuộc đời tôi thì thế nào đây. Và khi tôi đang mong đợi thì một người nào đó đến với tôi và hỏi tôi rằng nếu tôi đã biết đấng Christ đến lần 2 đã đến rồi, tôi nghi ngờ, và không biết phải nói gì, và tôi chỉ muốn thấy qua Kinh thánh.
Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng mọi người đã được trả lời thông qua Kinh thánh. Hiện nay tôi hiểu rằng nhiều người mà phủ nhận lẽ thật luôn nói: Chúa Jesus đến lần 2, Ngài không đến trong bí mật vì Kinh thánh nói rằng Chúa Jesus sẽ đến với vinh hiển, quyền thế (Ma-thi-ơ 24:30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.)
Nhiều người luôn cố gắng từ chối tôi nói rằng Chúa Jesus sẽ không đến trong một thời gian ngắn trong bí mật khi Ngài đến lần nữa, nhưng sẽ dẫn dân Ngài vào vương quốc Thiên đàng trong kinh thánh, Tuy nhiên mọi sự cố chấp này là sai!
Vậy thì Lẽ thật là điều gì?
Khi tôi tiếp tục học Kinh thánh, ĐỨC CHÚA TRỜI đã cho tôi hiểu rằng qua Chúa Jesus đến lần thứ 1, tôi có thể hiểu về Ngài và việc đến của Ngài. Và khi tôi nói với Mẹ của tôi mà luôn phủ nhận sự đến lần 2 của Chúa Jesus trong bí mật, tôi đã hỏi mẹ: Chúa Jesus lần thứ 1 không phải là Đấng Christ vì Ngài đã sanh ra là 1 con người thậm chí dù Ngài xuất hiện với vinh hiển? thì tôi nói với mẹ rằng, nếu mẹ tiếp tục cố chấp về điều này thì mẹ không tin Kinh thánh và mẹ cũng sẽ phủ nhận Chúa Jesus đến lần thứ 1 cũng như lần 2. Vì Kinh thánh tiên tri rằng Chúa Jesus sẽ đến với vinh hiển vào lần thứ 1.
Ê-sai 40:3-11 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. 5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 6 Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. 7 Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy: 8 cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời! 9 Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! 10 Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. 11 Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.

Nếu tiên tri này được hiểu theo cách, Đức Giê-hô-va phải đến với vinh hiển lồ lộ, tuy nhiên, tiên tri này được hoàn thành bởi Chúa Jesus mà đã được sanh như là 1 người trong chuồng súc vật. (Ma-thi-ơ 3:1-17 , Lu-ca 2:4-7). Khi Chúa Jesus đã đến, Ngài dường như không có vinh hiển trong mắt loài người. Thực sự Ngài đã được mô tả là giống cái rễ khô. Và điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Chúa Jesus không phải là Đấng Christ chăng? Nhưng ai phủ nhận rằng Chúa Jesus là đấng Christ, thì người đó là Antichrist.
Cũng vậy, có thời điểm mà tôi đã tự hỏi mình: Ai có thể nhận ra Đấng Christ nếu loài người thấy vinh hiển Ngài? Và một lần nữa câu hỏi của tôi đã được trả lời qua Kinh thánh.
Đấng Christ, đã được tiên tri đến trên những đám mây (xác thịt-con người) (Châm ngôn 25:14 Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, Tợ như có mây có gió, mà không mưa, Hê-bơ-rơ 12:1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta), đến với vinh hiển cả lần 1 lẫn lần 2. Tuy nhiên, dù vinh hiển của Đấng Christ được bày tỏ, nhưng chỉ một số người mà nhận đấng Christ có thể thấy được vinh hiển của Ngài. (Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.). Cũng như vinh hiển bị giấy cho những ai từ chối đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 4:3-6 Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 5 Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. 6 Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.)
Do đó, sự cố chấp rằng Đấng Christ sẽ không đến trong bí mật trong xác thịt để mà không ai có thể nhận ra Ngài. Đó là vì Ngài sẽ đến trên những đám mây với vinh hiển là sai lầm. Những người mà không nhận ra rằng đấng Christ An Xang Hồng là đấng Christ đến lần 2 mà được kiểm chứng trong Kinh thánh sẽ chết và đến ngăn cản vào thiên đàng. Những ai mà nói như vậy sẽ bị hủy diệt vì không nhận ra vinh hiển của đấng Christ, Đấng Christ An Xang Hồng mà đã đến trong bí mật để mang cho chúng ta Lễ vượt qua, nguồn cứu rỗi trong những ngày cuối cùng này.
Tôi chỉ dâng vinh hiển cho Đấng Christ An Xang Hồng, đấng cứu chúa của tôi vì đã cho phép tôi thấy vinh hiển của Ngài và quyền năng mãi mãi của Ngài. Tạ ơn Đấng Christ An Xang Hồng vì đã cho tôi tiếp tục học Kinh thánh để thấy lẽ thật, lẽ thật mà nhiều người cố gắng hủy diệt bởi các giáo lý giả.
Vỉ những người này mà vẫn có các thắc mắc về Cha thánh đấng Christ An Xang Hòng, vui lòng đứng phán xét mà không nghiên cứu xuyên suốt. Vui lòng tin rằng Đấng Christ An Xang Hồng vì Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI thực của chúng ta.

Tại sao Đấng Christ lại đến và đến khi nào?


Thật quá vui mừng, khi tôi đã biết khi nào đấng Christ đến lần 2 phải đến thế gian này, tôi đã bị sốc khoảng 1 tuần. Tôi luôn tự hỏi rằng nếu đấng Christ đến lần 2 sẽ xảy ra trong thời đại tôi đang sống, thì đó giống như là 1 giấc mơ. Nhưng thậm chí dù tôi mơ điều đó, tôi không bao giờ đã nhận ra rằng nó lại đang diễn ra. Đấng cứu chúa của tôi, ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng trong thế gian này khi tôi đã được sanh ra là ai? Thật ngạc nhiên! Và mọi điều này đã được ứng nghiệm trong Kinh thánh. Tôi đã bị mù, nhưng mọi lời ngợi khen dâng cho ĐỨC CHÚA TRỜI Elohim mà đã cho tôi thấy và tin. Là một Cơ đốc nhân trung thành, tôi không thể tiếp tục giữ những suy nghĩ và truyền thống của cá nhân, vì vậy tôi đã dâng hiến tiếp cho Hội thánh ĐỨC CHÚA TRỜI khi biết về Đấng Christ Jesus đến lần 2 (Hê-bơ-rơ 9:27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28 cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.). Tôi thực sự đã rất muốn biết vì vậy thật quan trọng cho sự cứu rỗi tôi.
Kinh thánh nói cho chúng ta những dấu hiệu của lần đến thứ 2 của ĐỨC CHÚA TRỜI và khi nào thì xảy ra. Cách đây 2000 năm, Chúa Jesus đã dạy cho các môn đồ Học bài học về cây vả (Ma-thi-ơ 24:32 Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới , Luca 13:6 Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy). Tại sao là cây vả? Điều này thể hiện gì? Chúa Jesus luôn nói bằng lời ví dụ, vì vậy đây cũng là ví dụ, dụ ngôn.
Thực sự, cây vả theo Kinh thánh thể hiện là dân Y-sơ-ra-ên (Giê-rê-mi 24:3-5 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa: Thấy trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. 4 Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Như những trái vả tốt nầy, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giu-đa, mà ta đã sai từ nơi nầy đến trong đất người Canh-đê, cho chúng nó được ích.  và Ê-sai 5:7 Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la.) và thông qua các dụ ngôn này, Chúa Jesus tiên tri về sự hủy phá và hồi phục của Y-sơ-ra-ên (Lu-ca 21:20-24 Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. 21 Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. 22 Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. 23 Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. 24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.). Nhưng quý vị có nghĩ rằng Chúa Jesus là giáo sư lịch sử không? Ngài có liên hệ với kiến thức và chính trị không? Dĩ nhiên là không, Chúa Jesus nói về điều này vì thông qua các sự kiện này là thực, tất cả chúng ta sẽ có thể thấy và biết về sự đến lần 2 của Đấng Christ  sẽ xuất hiện cho chúng ta dưới xác thịt. Vì vậy, bất cứ ai hoàn thành tiên tri này, dù dưới bộ dạng nào, thì đó là Đấng Christ đến lần 2, Đấng cứu chúa của chúng ta.
Thật ngạc nhiên khi biết rằng cách chúng ta có thể chứng minh mọi tiên tri này của Kinh thánh thông qua các sách lịch sử. Thông qua điều này, tôi cũng đã nhận biết được rằng những lời của ĐỨC CHÚA TRỜI là hoàn toàn thực. Trong sách Y-sơ-ra-ên cổ đại của Joseph A Callaway ,… chứng minh hoàn toàn về sự hủy phá Y-sơ-ra-ên vào năm 70 SCN. Nó trùng với những chi tiết mà Kinh thánh đã mô tả:
Lu-ca 21:20-24: Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. 21 Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. 22 Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. 23 Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. 24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.

Và Chúa Jesus cũng đã tiên tri về sự hồi sinh của nó.
Và càng xác chứng hơn, Kinh thánh cho chúng ta biết về điều này thông qua sách Ê-xê-chi-ên (Chương 37,38)
E-xê-chi-ên đã được cung cấp một cái nhìn tiên tri chính xác kinh ngạc về sự hồi sinh của quốc gia Y-sơ-ra-ên rằng sẽ xảy ra vào mùa xuân năm 1948. Ông đã tiên đoán rằng Y-sơ-ra-ên sẽ hồi sinh kỳ diệu từ mồ mả của các quốc gia, nơi mà đã bị chôn vùi với các sự hư hại của Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SCN bởi quân đội La mã bởi Titus. Thật kinh ngạc, ĐỨC CHÚA TRỜI đã hứa rằng dân Do thái, sau gần 2000 năm lưu đày, sẽ trở về Đất hứa.
Và ĐỨC CHÚA TRỜI Elohim đã chứng minh vào năm 1948, Y-sơ-ra-ên đã trở thành một quốc gia. Vào ngày 14-5-1948, bởi David Ben Gurion đã được đọc công bố quyền nước Y-sơ-ra-ên.
Như tôi đã từng nói:Thấy để tin. Đó là sự thật. Quý vị có nghĩ đây là một sự trùng hợp không? Không, dĩ nhiên là không?
Nhưng mọi lịch sử này để nói điều gì? Điều này phải làm điều gì với sự cứu rỗi cho chúng ta là các Cơ đốc nhân?
Thông qua điều này, tôi đã đến để hiểu rằng thời gian cho sự đến lần 2 của Đấng Christ xảy ra đã đến, vào năm 1948.
Nhưng tôi đã tự hỏi: Ngài sẽ là một đứa trẻ vào thời điểm đó như Chúa Jesus chứ?
Tôi đã sai lần nữa. Kinh thánh đã nói rằng khi điều này xảy ra, Đấng Christ đến lần 2 đang ở trước cửa. (Ma-thi-ơ 24:32)
Khải huyền 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.
Và ai có lẽ thật? Tôi có thể lấy lại hy vọng vào Vương quốc Thiên đàng ở đâu?
Nhưng thật ngạc nhiên khi biết rằng Đấng Christ An Xang Hồng (Ahnsahnghong) đã hoàn thành lời tiên tri này, mà đã đến vào năm 1948, để mang cho chúng ta sự cứu rỗi. Vì vậy, nếu đấng Christ An Xang Hồng đã đến vào năm 1948 với sự hồi phục Y-sơ-ra-ên, thì Ngài là ai? Đấng Christ An Xang Hồng là Đấng Christ đến lần 2 mà đã đến Hội thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI để chỉ cho chúng ta con đường vào Vương quốc Thiên đàng. Nhưng chỉ ĐỨC CHÚA TRỜI có thể dẫn chúng ta vào thiên đàng. Vì thế, Đấng Christ An Xang Hồng là ai? Đấng Christ An Xang Hồng là ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng.
Tại sao Đấng Christ An Xang Hồng phải đến vào năm 1948? Để hồi phục lại mọi lẽ thật bị phá hủy, để hồi phục sự cứu rỗi. Đấng Christ An Xang Hồng đã đến, để chỉ cho chúng ta 7 lễ trọng thể trong 3 kỳ. Đấng Christ An Xang Hồng đã đến để mang cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Lễ vượt qua mà là sự cứu rỗi thực sự theo Kinh thánh. Mọi ca ngợi, vinh hiển tán dương thuộc về Đấng Christ An Xang Hồng, ĐỨC CHÚA TRỜI thực sự.
Hãy tin thực sự trong Đấng Christ Cha An Xang Hồng thánh của chúng ta.


Đấng Christ An Xang Hồng (Ahnsahnghong); Đấng Christ đến lần 2 mà mang Sự cứu rỗi đến

Trong Kinh thánh, Chính đấng Christ đả bày tỏ sự đến lần 2 của Ngài, về điều này thì không có tranh cãi. Tuy nhiên, việc hiểu chính xác là vấn đề quan trọng.
Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ như sau:

Hê-bơ-rơ 9:27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28 cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

Và theo kinh thánh, Đấng Christ sẽ xuất hiện lần thứ 2. Nhưng nếu đấng Christ xuất hiện lần 2 mà chúng ta có thể thấy Ngài, thì lần 2 cũng áp dụng như lần 1. Chúng ta hãy xem 2 điểm sau.
Khi Đấng Christ đã xuất hiện cách đây 2000 năm, Ngài xuất hiện như thế nào? Tất cả chúng ta đều biết là ở trong xác thịt. Và vì đấng Christ đến lần 1 nằm trong xác thịt thì những người thời điểm đó có thể thấy Ngài rõ ràng. Đấng Christ đến lần 1 đã xuất hiện trong xác thịt. Nhưng Kinh thánh bày tỏ Ngài sẽ xuất hiện vào lần 2. Và nếu Đấng Christ đến lần 1 đã xuất hiện lần 1 trong xác thịt thì Đấng Christ đến lần 2 sẽ xuất hiện như thế nào với loài người. Câu trả lời là nằm trong xác thịt, vì vậy Ngài sẽ xuất hiện lần 2, nghĩa là giống như lần 1.
Nhưng trong Hê-bơ-rơ 9:28, cũng đề cập rằng khi Ngài đến vào lần 2 trong xác thịt thì sẽ không gánh vác tội. Mục đích của việc đến lần 2 của Ngài là mang sự cứu rỗi đến cho loài người , cho thế gian.
Và sự cứu rỗi là gì? Trong con mắt của ĐỨC CHÚA TRỜI sự cứu rỗi là 1000 USD, nổi tiếng, tài sản thế gian hay là sự vui mừng của điều gì khác. Thông thường hiểu rằng trong con mắt ĐỨC CHÚA TRỜI những điều này là vô nghĩa. Sự cứu rỗi mà Đấng Christ ban cho là sự sống đời đời. Đây là điều quan trọng với ĐỨC CHÚA TRỜI, điều này được giải thích trong sách Giăng,
Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Mục đích của đấng Christ là ban sự sống hoàn toàn, và không có sự chết, mà chỉ có sự sống đời đời.
Nhưng con đường mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta có sự sống đời đời thông qua thân thể và huyết của Ngài. (Giăng 6:53 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.) và chỉ có một con đường mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta bằng thân thể và huyết của Ngài để ăn thông qua Lễ vượt qua giao ước mới. Tuy nhiên, Lễ vượt qua đã bị hủy bỏ vào năm 325 SCN sau khi sự hủy bỏ không còn được áp dụng cho thế gian nữa, nó hoàn toàn bị mất. Nhưng việc tổ chức Lễ vượt qua là con đường duy nhất mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta thân thể và huyết của Ngài. Vả vì sự hủy bỏ này, mà có sự cứu rỗi cho thế gian này?
Mục đích trong sự đến của đấng Christ lần 2 là mang sự cứu rỗi. Và sự tồn tại sự cứu rỗi trước sự đến lần 2 của đấng Christ. Nếu Đấng Christ đến lần 2 không có mục đích thì kế hoạch của ĐỨC CHÚA TRỜI phục vụ không có mục đích phải không?
Và Đấng Christ đến lần 2 phải mang sự cứu rỗi vì sự cứu rỗi không phải nằm trong thế gian này. Nhưng khi Đấng Christ đến lần 1 đã ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Lễ vượt qua giao ước mới. Và sự cứu rỗi đã được ban cho thông qua Lễ vượt qua, nhưng Lễ vượt qua đã bị hủy bỏ, cất đi khỏi thế gian. Và khi đấng Christ đến lần 2 thì Lễ vượt qua mà Ngài phải mang đến cùng với Ngài, mà là sự sống đời đời, là sự cứu rỗi.
Và đấng Christ đến lần 2 sẽ mang theo với Ngài Lễ vượt qua giao ước mới. Nhưng Đấng Christ An Xang Hồng đã mang theo cùng với Ngài Lễ vượt qua giao ước mới và đã hồi phục nó. Ngài là Đấng Christ đến lần 2 thực sự mà vào thế gian này vì sự cứu rỗi các con cái mà được chọn để được cứu khỏi các tai vạ sau cùng.
Tạ ơn Đấng Christ Cha An Xang Hồng thánh mà đã đến thế gian này như được tiên tri và đã mang theo sự cứu rỗi trước những ngày cuối cùng. Không có lời nào diễn tả nỗi lòng biết ơn mà chúng con cảm nhận, và sẽ không bao giờ đủ để hiểu tình yêu vô hạn cho con cái của Ngài. Tạ ơn Cha đời đời!